Obchodné podmienky

I.   Úvodné informácie
Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.materialpretvorilky.sk, ktorý prevádzkuje Ľubica Dupejová, Dubová 3275/4, 01007 Žilina, IČO 46050574, DIČ 1074506367.


II.  Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby vyplnením internetovej objednávky, po telefonickom dohovore aj e-mailom, alebo telefonicky.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne , e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,  použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Pri tovare je vždy uvedené, či je tovar na sklade alebo nie je na sklade, s dostupnosťou tovaru od 5 do 31 dní. Prosím venujte pozornosť dostupnosti tovaru.

Minimálna hodnota objednávky je 2€, inak objednávka nebude akceptovaná.

Ak Vám do 48 hodín nepríde potvrdenie so strany e-shopu, že akceptujeme vašu objednávku, prosím kontaktujte nás na náš e-shop : materialpretvorilky@gmail.com, alebo telefonicky na 0910 188 690.


 

III.  Platba za tovar

Platbu za tovar je možné uhradiť vopred na účet a dobierkou,  či úhradou na účet pri osobnom odbere. Osobný odber je možný len vopred po dohode.

Objednávku, pri ktorej ste zvolili platbu vopred na účet, je potrebné uhradiť do 7 dní, od prijatia a potvrdenia objednávky. Po uplynutí 7 dní, vám bude objednávka stornovaná, v prípade, že budete mať o objednávku znovu záujem, je potrebné urobiť novú objednávku.

Ak Vám do 48 hodín nepríde potvrdenie so strany e-shopu, že sme prijali vašu platbu, prosím kontaktujte nás na náš e-shop : materialpretvorilky@gmail.com, alebo telefonicky na 0910 188 690.


IV.  Storno objednávky

Je možné iba písomne na e-mail materialpretvorilky@gmail.com

Zo strany nakupujúceho je možné v prípade, ak objednávka nebola uhradená a to do siedmich dní od vykonania objednávky, alebo zákazník nemá záujem o tovar do 7 pracovných dní od objednania tovaru.

Zo strany prevádzkovateľa v prípade, že nemôže dodať niektoré položky z objednávky, alebo sa objednaný tovar už nevyrába.

V prípade neprebratia dobierky, zo strany nakupujúcého vám už nebude umožnená dobierka, kým neuhradíte vzniknuté škody z neprebratia poslednej dobierky. Vznikaná škoda znamená uhradenie prepravných nákladov, obalového materiálu, vratný poplatok zo strany pošty.


V.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má pravo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania tovaru. V tomto príde je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky a bankový účet, na ktorý má byť vrátená uhradená kupná cena za tovar. Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré predávajúci uhradil za prepravu tovaru. Spätné odoslanie si taktiež kupujúci hradí sám, bez nároku na úhradu nákladov. 

Vrátený tovar musí byť odoslaný na adresu, z ktorej bola zásielka odoslaná kupujúcemu. Tovar musí byť v pôvodnom obale, bez známok použitia a s originálom faktúry (bez všetkých týchto náležitosti nieje možné vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy). Tovar musí byť poslaní doporučene 1. triedou, alebo ako balík na poštu. V prípade poslania na dobierku, zásielka nebude prevzaná. Tovar musí byť odoslaný do 3 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, inak odstúpenie od zmluvy nebude platné.

Ak tovar javí známky použitia, nieje možné odstúpiť od zmluvy. V prípade poškodenia obalu si budeme nárokovať 20% z ceny vráteného tovaru, ako ujmu za poškodenie vráteného tovaru.


VI.  Poštovné a balné

Bližšie info o poštovnom sa dozviete tu : http://materialpretvorilky.sk/index.php?route=information/information&information_id=6


VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na materialpretvorilky@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR.

Prevádzkovateľ eshopu www.materialpretvorilky.sk

Ľubica Dupejová

Dubová 3275/4

01007 Žilina

IČO - 46050574

DIČ - 1074506367 

Momentálne nie sme platcami dph.

 

Tel : 0910 188 690

e-mail : materialpretvorilky@gmail.com

Tieto obchodné podmienky sú platné od 17.5.2016 do odvolania, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho na uspokojenie zákazníka vzhľadom k jeho objednávke a nebudú poskytnuté tretej strane. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné osobne údaje (meno, adresa, telefónne číslo) pre bezproblémové doručenie tovaru.

Práva dotknutých osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov

Práva dotknutých osôb zákon podrobne upravuje v § 28.

Vychádzajúc zo znenia zákona o ochrane osobných údajov, práva dotknutých osôb možno rozdeliť do týchto okruhov

 1. Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

 1. Právo dotknutej osoby uplatniť námietky

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. V tejto súvislosti pozri príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia servera treťou osobou – hackerom.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1 tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139 e-mail: za@soi.sk